Amalina Natur- och Miljökonsult   

Amalina Natur och Miljökonsult är konsultföretaget med naturen i fokus. Det bildades 1999 och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom naturvård, miljövård och naturfotografi. För närvarande genomför vi flest uppdrag inom naturvårdsområdet.

Företaget ägs och drivs av civilingenjör Jan Henriksson. Han har en bred erfarenhet av frågor rörande natur- och miljövård. Under ett par år på 90-talet var Jan t ex anställd som biolog på Luleå kommun och under 2001-2003 var han miljöhandläggare vid Norrbottens flygflottilj F21. Jan är dessutom naturfotograf med lång erfarenhet av att dokumentera naturen i Sverige och utomlands.


Samarbete i nätverk

Till företaget har knutits ett nätverk av konsultföretag och specialister inom natur- och miljövård. Detta för att kunna möta ett större antal önskemål från våra kunder.


Aktuella projekt

Konsulthjälp till Banverket
Ett ramavtal har tecknats mellan Amalina Natur och Miljökonsult och Banverket Region Norr. Under hösten och framöver kommer vi därför hjälpa Banverket med en hel del uppdrag inom biologi och ekologi. Exempel på uppdrag är kvalitetsgranskning av MKB:er och utbildning om naturvård/ biologisk mångfald.


Nyckelbiotopsinventering på Gotland

Under sommaren och hösten kommer Amalina Natur och Miljökonsult att genomföra nyckelbiotopsinventeringar på Gotland. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen Gotlands län och fokus kommer vara på kalkrikabarrskogar. Det är först och främst socknarna Othem, Stekumla, Lojsta och
Alskog som kommer att inventeras.

Gammelskogskurser i Norrbotten
I augusti och september kommer Amalina Natur och Miljökonsult utföra fyra kurser om gammelskog i östra Norrbotten. Kurserna är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Tornedalens folkhögskola och olika kommuner. Aktuella kursorter är Luleå, Kalix, Haparanda och Pajala.

Skötselplaner mm för två naturreservat
Länsstyrelsen i Kronobergs län har gett Amalina Natur och Miljökonsult i uppdrag att utforma underlag till beslut för två blivande naturreservat. De aktuella områdena är Helgö strax norr om Växjö och Luberydsmossen väster om Ljungby. I uppdraget ingår bl a att ta fram skötselplaner, föreskrifter och diverse kartmaterial.


Fågelfaunan på Uljabuouda
Amalina Natur och Miljökonsult
kommer tillsammans med Granér Natur och Miljö i Umeå att utföra en inventering av fågelfaunan på berget Uljabuouda utanför Arjeplog. Inventeringen utgör en del i det kontrollprogram som Skellefteå Kraft
utför på berget. Kontrollprogrammet genomförs i samband med en etablering av några vindkraftverk.

Lavfloran i Västerviks kommun

Under 2006 kommer Amalina Natur och Miljökonsult fördjupa sin kompetens om kryptogamer, inledningsvis om lavar. Vi har därför påbörjat en kartläggning av Västerviks lavflora. Speciell tonvikt kommer att läggas på rödlistade arter och av Skogsstyrelsen utpekade s k signalarter. På grund av hög beläggning ligger projektet nere under sommaren men beräknas återupptas i slutet av oktober.

Fotodokumentation av Svensk natur
Bland de olika bildvisningar som Amalina Natur och Miljökonsult erbjuder finns ett flertal från olika delar av Sverige. Fotodokumentationen kommer kontinuerligt att fortsätta. Under våren och sommaren 2006 har fotoexpeditioner till Öland, Skåne och Gotland genomförts. I höst planeras en fördjupad dokumentation av svenska gammelskogar.


 

Nyheter

2006-08-31
Mot Hallarumsvikens naturreservat
Nu bär det av till Hallarumsvikens naturreservat utanför Karlskrona. Länstyrelsen i Blekinge har nämligen gett Amalina Natur och Miljökonsult i uppdrag att revidera reservatets skötselplan.

2006-08-25
Upptäck gammelskogen - i Luleå
I helgen håller Jan den första av fyra helgkurser i naturskogskunskap. Som arrangör står Tornedalens folkhögskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Luleå kommmun. Kursen kommer huvudsakligen ske i fält och Tväråkölen och urskogen vid Nils-Persa Stormyran är skogarna som kommer besökas.

2006-08-21
Samråd om kulturmiljövärden
Idag bär det av till det blivande naturreservatet på Helgö utanför Växjö. Ett samråd med kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Växjö kommer att ske. I området finns ett stort antal fornlämningar att beakta i det beslutsunderlag som Amalina håller på att ta fram.

2006-07-20
Nya lokaler med trubbig brosklav
Under nyckelbiotopsinventeringen på Gotland har Jan påträffat ett flertal nya lokaler med den sällsynta laven trubbig brosklav. Arten är klassad som sårbar (VU) på den svenska rödlistan. På Gotland växer den huvudsakligen på klenare kvistar av gamla granar utmed grusvägar.

2006-06-27
Inventering påbörjad
Nu har Amalina Natur och Miljökonsult påbörjat inventeringen av nyckelbiotoper på Gotland. Inledningsvis blir inventeringen förlagd till Othem och Stenkumla socknar.

2006-06-20
Skogar på Gotland
Idag har Amalina Natur och Miljökonsult tecknat ett avtal med länsstyrelsen på Gotland. Uppdraget går ut på att under två arbetsmånader inventera nyckelbiotoper.

2006-06-18
Skogskurser i höst
I fjol genomförde vi flera naturskogskurser i Norrbotten. Nu är det klart att detta även kommer att ske i år. Fyra kurserhelger är inbokade i slutet av augusti och september.

2006-05-30
Inventering av fågelfauna
Nu bär det av mot Norrbotten och Arjeplog för att inventera fågelfaunan uppe på lågfjället Uljabuouda. Två dagar i fält planeras för att kartlägga vilka arter som häckar på berget.

2006-05-22
Samarbete om fågelfauna
Nu är det helt klart att Amalina kommer samarbeta med Granér Natur och Miljö om en inventering av fågelfaunan uppe på lågfjället Uljabuouda utanför Arjeplog. Beställare är Skellefteå Kraft som planerar uppföra ett flertal vindkraftverk på berget.

2006-05-19
Projektstart
Amalina har idag genomfört ett möte på länsstyrelsen i Växjö. Därefter besökte Jan tillsammans med Sara Lamme (lst) Luberydsmossen. Uppdraget att utforma underlagen till de två naturreservaten har därmed startat.

2006-05-15
Naturreservat i Kronoberg
Amalina har nu fått uppdrag att utforma beslutsunderlag till två blivande naturreservat i Kronobergs län.

2006-05-10
Utökat nätverk
Under våren har vi knutit ett flertal nya kontakter med företag och personer med specialkunskap om bl a insekter. Detta innebär att vårt nätverk är starkare än någonsin.

2006-04-03
Ramavtal med Banverket!
Amalina har fått ett ramavtal med Banverket Region norr rörande konsultjänster inom biologi och ekologi.

2006-03-10
Uppskattad bildvisning
Jan hade idag en uppskattad bildvisning på Naturskyddsföreningen i Linköpings årsmöte. Linköpingsborna fick se bilder från fyra nationalparker i Norrbotten.

2006-02-10
Biblioteket växer
Amalina har ett stort referensbibliotek. Det består huvudsakligen av botanisk och zoologisk litteratur. Det växer kontinuerligt och idag har vi hämtat ett stort antal årgångar av Svensk Botanisk Tidskrift.

2006-01-25
Bilder till PRO
Amalina har fått uppdrag att leverera flera naturfoton till PRO Norrbottens hemsida.

2006-01-15
Uppdrag godkänt
Idag kom godkännandet av det uppdrag Amalina Natur och Miljökonsult utfört åt Länsstyrelsen i Västernorrland. Uppdraget bestod i att ta fram underlag, bl a skötselplaner, till 11 blivande naturreservat.

2005-09-09
Uppdrag klart

Så var Amalina Natur och Miljökonsult uppdrag med att utreda fågelfauna och vegetation inom myrkomplexet Veittivuoma-Keräsjännkä utanför Karungi i Haparanda kommun klart.

2005-08-24
Naturreservat i Västernorrland

Amalina Natur och Miljökonsult har nu påbörjat arbetet med 11 stycken naturreservat i Västernorrlands län. Projektet går ut på att Amalina Natur och Miljökonsult skall ta fram underlag till beslut för de planerade reservaten samt förslag till skötselplan.

2005-07-30
Avtal med länsstyrelsen i Västernorrland

Amalina Natur och Miljökonsult har nu skrivit avtal med länsstyrelsen i Västernorrland om ett störrre uppdrag. Det går i korthet ut på att Amalina Natur och Miljökonsult skall ta fram underlag till 11 stycken naturreservat.

2005-07-17
Inventering utanför Karungi

Amalina Natur och Miljökonsult har fått uppdrag av UVAT AB att inventera fågelfauna och vegetation inom ett större våtmarkskomplex utanför Karungi i Haparanda kommun.

2005-07-01
Nytt huvudkontor i Småland

Amalina Natur och Miljökonsult har nu flyttat sitt huvudkontor från Luleå till Västervik. En ny filial i Luleå kommer öppnas efter sommaren.

2005-06-07
Naturreservatens dag i Norrbotten

Amalina Natur och Miljökonsult kommer att hjälpa Luleå och Arvidsjaurs kommuner med exkursionserna vid naturreservatens dag. Den 11 juni går turen till Snöberget, den 12 juni till Reivo och den 16 juni till Gammelstadsviken.

2005-06-06
Bland ugglor och lappmesar

Amalina Natur och Miljökonsult har under veckan hjälpt fågelskådaren Larry Wheatland från Bristol. Larry som sett över 3 600 av världens fåglar kan nu lägga till lappuggla, hökuggla, slaguggla, sparvuggla, pärluggla och lappmes till sin digra lista.

2005-05-16
Reivo ny nationalpark?

Arvidsjaurs naturskyddsförening har lyft frågan om att göra om naturreservatet Reivo till en ny nationalpark. Amalina Natur och Miljökonsult har fått förtroende att fungera med som moderator och bidra med sakkunskap vid ett par möten.

2005-03-04
Lyckad bildvisningsturné

Under slutet av februari och början av mars har Jan Henriksson varit på en bildvisningsturné i Östergötland. Laponia - Lapplands världsarv visades i Horn och Fornåsa, Varanger visades i Åtvidaberg och Fyra nationalparker i Norrbotten presenterades i Gryt. Sammanlagt besöktes de fyra bildvisningarna av cirka 250 personer.

2005-02-26
Projekt tiger i Indien en succé

En dröm gick i uppfyllelse vid Amalina Natur och Miljökonsults fotoexpedition till Indien under februari månad. Jan kunde nämligen fotografera flera tigrar i Bandhavgarh nationalpark. I bagaget från Indien fanns även många andra djur dokumenterade på hans foton. Några av dessa kommer snart läggas ut på hemsidan och bildvisningen Tre indiska nationalparker kommer uppdateras.

2005-01-30
Skogskoordineringen fortsätter

Naturskyddsföreningen i Norrbotten var en av Amalina Natur och Miljökonsults uppdragsgivare 2004. Uppdraget bestod bl a av att koordinera information och att skapa och skicka ut ett informationsblad om aktuella skogsfrågor. Det har nu blivit klart att Amalina Natur och Miljökonsult fått förtroendet av fortsätta med uppdraget under 2005.

2005-01-06
Amalina utökar verksamheten

Amalina Natur och Miljökonsult startades hösten 1999. Verksamheten har tills nu bedrivits av Jan Henriksson som bisyssla. Nu utökas verksamheten och drivs på heltid.